Έκδοση Άδειας για Ψυχαγωγικά - Τεχνικά Παίγνια
Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ……..δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».,

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Παλιά άδεια λειτουργίας καταστήματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  • Παλιά άδεια τεχνικών παιγνίων (αν υπάρχει)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο (2) φωτογραφίες
  • Βεβαίωση από την Εφορία για την καταβολή του τέλους

Ενδιάμεσα Έγγραφα

  • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου